Investering van 72 miljoen voor schone en vitale Zuid-Hollandse economie

Investering van 72 miljoen voor schone en vitale Zuid-Hollandse economie

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel

Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen investeren de komende jaren 72 miljoen euro om de economische concurrentiekracht in Zuid-Holland te versterken. Het geld komt terecht in een twintigtal programma’s en projecten die de traditioneel sterke sectoren van de economie in de Zuidvleugel (met name haven-industrieel complex, greenports, campusontwikkeling) moeten versterken en vernieuwen. De projecten en programma’s leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan de transitie naar een schone, op duurzame energie en biobrandstoffen draaiende, economie in de Zuidvleugel.

 De investering is een uitwerking van de Economische Agenda Zuidvleugel 2020 (EAZ 2020) en werd bekend gemaakt op het symposium ‘Naar een schone en vitale Zuidvleugel’, dat het Samenwerkingsverband Zuidvleugel organiseerde in samenwerking met VNO-NCW West. Het Samenwerkingsverband Zuidvleugel bestaat uit de provincie Zuid-Holland, Drechtsteden, Holland Rijnland, Stadsgewest Haaglanden, gemeente Den Haag, Stadsregio Rotterdam, gemeente Rotterdam en regio Midden-Holland .

In totaal gaat het om een investering van 72 miljoen euro. Het bedrijfsleven en de kennisinstellingen in de Zuidvleugel nemen gezamenlijk de helft van dit bedrag voor hun rekening; de provincie Zuid-Holland en verschillende gemeenten in de regio investeren 27 miljoen euro.

 De investeringen in projecten en programma's sluiten aan bij de vier strategische hoofdopgaven uit de Economische Agenda Zuidvleugel 2020:

  • Transitie Havenindustrieel complex: Het havenindustrieel complex (HIC) wil zich de komende jaren verder ontwikkelen tot het grootste, meest moderne en meest duurzame petro- chemie- en energiecomplex van Europa. Verschillende projecten en programma’s uit de EAZ 2020 leveren hier een bijdrage aan. Investering: 31,2 miljoen euro;
  • Transitie Greenports: In de Zuidvleugel liggen geheel of gedeeltelijk vijf Greenports, met een toegevoegde waarde en werkgelegenheid vergelijkbaar met de mainports Rotterdam en Schiphol. Om ook in de toekomst concurrerend te blijven is productinnovatie en de verbetering van de ruimte- en energie-efficiency onontbeerlijk. Verschillende projecten en programma’s uit de EAZ 2020 dragen hier aan bij. Investering: 9,9 miljoen euro;
  • Campusontwikkeling: De Zuidvleugel kent een relatief groot aantal locaties waar kennisintensieve bedrijvigheid en kenniswerkers zijn geconcentreerd rondom een universiteit, kennisinstituut of groot bedrijf, zoals de campussen in Delft (TIC Delft), Leiden (Bio Science Park) en in Rotterdam (onder andere de Erasmus Universiteit). Deze locaties werken als katalysatoren van innovatie, bedrijvigheid en interactie in de Zuidvleugel en worden middels verschillende projecten en programma’s uit de EAZ 2020 ondersteund. Investering: 30,8 miljoen euro;
  • Kennisintensieve zakelijke dienstverlening: De IT-sector is sterk en divers vertegenwoordigd in de Zuidvleugel onder andere door cross-sectorale innovatieprojecten waardoor ICT in de Zuidvleugel een (inter)nationaal herkenbaar merk wordt. Investering: 145 duizend euro.

 Gedeputeerde Govert Veldhuijzen, voorzitter van stuurgroep Economische Agenda Zuidvleugel, benadrukte op het symposium het belang van de investeringen in deze tijd van economische recessie. “De economie in de Zuidvleugel is traditioneel sterk maar heeft ook kwetsbare kanten. Die kanten zijn tijdens de crisis pregnant geworden. We zullen dus moeten moderniseren en vernieuwen om de concurrentiekracht van de Zuidvleugel te behouden en te versterken. Ik ben blij dat iedereen die urgentie voelt en dat we er nu gezamenlijk in zijn geslaagd - overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen - om substantieel te investeren in dit doel. We gaan er eendrachtig mee aan de slag.”

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel
Naast de bekendmaking van de investering van 72 miljoen euro, stonden bestuurders en vertenwoordigers van bedrijfsleven tijdens het symposium stil bij het voornemen van de oprichting van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Zuidvleugel (ROM). Het is de bedoeling dat de ROM zich gaat bezighouden met het versterken van het innovatief vermogen van de Zuid-Hollandse economie, de financiering van innovatieve bedrijven en internationale marketing en acquisitie. De plannen voor een ROM voor Zuid-Holland zijn vergevorderd. De bestuurders verwachten in het eerste kwartaal van dit jaar tot overeenstemming te komen.

 Meer informatie op www.zuidvleugel.nl

 


Reacties