'Het werk van morgen'

'Het werk van morgen'

Op de Bedrijvendag op 30 augustus jl. stond het thema “het werk van morgen” centraal. Dit is niet voor niets, werkgevers hebben steeds meer moeite personeel met de juiste vaardigheden te vinden en aan zich te binden.

Gouda Onderneemt bestuurslid Arie Kuiper merkte in zijn presentatie op dat we tijdens deze bedrijvendag praten over het werk van morgen, maar dat veel ondernemers nu al zorgen hebben over het ‘Werk van Vandaag’.

“We zien om ons heen de gevolgen van personeels- tekorten. En dat betreft vele sectoren en branches en zowel de private- als publieke sector Deze tekorten zijn niet alleen het gevolg van economische groei, maar de vergrijzing van onze bevolking is ook merkbaar op de arbeidsmarkt. In 2020 bedroeg de leeftijdsuitstroom zo’n 94 duizend, een stijging van ca. 30% t.o.v. voorgaande jaren. Niet alleen het aantal beschikbare arbeidskrachten maar zeker ook de geschiktheid veroorzaakt problemen, met name voor technisch- en zorgpersoneel.

Ondernemers kunnen dit probleem niet alleen oplossen. Goede samenwerking met onderwijs om bestaand en toekomstig personeel op het juiste niveau te krijgen en te houden is cruciaal.” Gouda Onderneemt en de gemeente Gouda hebben in de nieuwe Economische Agenda het verbinden en ver- diepen van de relatie onderwijs, overheid en bedrijfs- leven tot een van de 3 hoofdopgaven gemaakt.

'We ondersteunen werkgevers zodat hun huidige en toekomstige medewerkers een leven lang beschikken over de gevraagde competenties en skills van de 21e eeuw'

Het scholen, bijscholen en omscholen van personeel moet doorlopend aandacht krijgen. Om te kunnen gaan voorzien in voldoende geschikt personeel moet, binnen de cultuur en structuur van bedrijven, opleiden en begeleiden op de werkvloer centraal komen te staan. We zien dat bedrijven en organisaties die het HR beleid op orde hebben succesvoller zijn dan bedrijven waarbij het weinig prioriteit krijgt.

Ook de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven moet beter. In onze regio zijn diverse mooie initia- tieven waarbij het bedrijfsleven bepaalde beroeps- opleidingen ‘omarmt’. Die initiatieven zijn gebundeld onder de naam Techniek Talent Gouda. De initia- tieven zijn erop gericht om doorlopende leerlijnen voor de Bouw-, Metaal- en Installatie-techniek te realiseren zodat de jongeren, via leerwerk-trajecten, toe geleid worden naar de diverse maakbedrijven in regio. Meer informatie hierover vindt u op www.gouda-onderneemt.nl/economische-agenda

Naast de diverse onderwijs en arbeidsmarkt gerelateerde standjes was ook het Duurzaamheids- platform Gouda aanwezig op de Bedrijvendag, om ondernemers te informeren over duurzaamheids- vraagstukken en het nieuwe Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland.

Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland
Dit najaar wordt het Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland operationeel. De urgentie bij bedrijven om energie te besparen en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen is de laatste maanden sterk toegenomen. Het gaat inmiddels niet alleen meer om klimaatmaatregelen, maar ondernemers worden ook hard geraakt door de hoge energieprijzen.

Op initiatief van de duurzaamheidsplatforms van het bedrijfsleven in Midden-Holland is dit Servicepunt opgericht met als doel ondernemers met hand en span diensten te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om energie te besparen en energie op te wekken en daarmee de energietransitie bij bedrijven te helpen.

Het Servicepunt is opgericht als een not-for-profit organisatie en zal “lean en mean” worden ingericht. Het is geen adviesbureau of consultant maar een hands-on aanspreekpunt en hulp voor de ondernemer. Het richt zich met name op de onderdelen energiebesparing, zon-op-bedrijfsdaken en hulp bij het uitvoeren van de energietransitie plannen voor bedrijventerreinen om deze aardgasloos te kunnen maken. Er is financiële ondersteuning verkregen vanuit de Provincie Zuid Holland, de gemeenten in Midden-Holland en een aantal sponsoren, waaronder de duurzaamheidsplatforms en de Rabobank. Voor de benutting van zoveel mogelijk oppervlak van bedrijfsdaken voor opwekking van elektriciteit via zonnepanelen wordt samengewerkt met de regionale energiecoöperaties. Dat vergroot niet alleen het duurzaam opwek vermogen, maar faciliteert ook het lokaal eigendom en draagvlak in de gemeenschap.

Meer specifiek worden de volgende doelen nagestreefd:

  • Energiebesparing: hulp bij het realiseren van zoveel mogelijk energiebesparing bij bedrijven, waarmee ook zal worden voldaan aan de geldende en geleidelijk aanscherpende energiebesparingsnormen voor bedrijfsgebouwen
  • Zon op bedrijfsdaken: Bijdragen aan zo groot mogelijke benutting van daken voor duurzame energieopwekking op
  • Warmtetransitie bedrijventerreinen: Alle (pilot) ervaringen rond het uitvoeren van energietransitie bedrijfsterrein niveau, bijvoorbeeld op het gebied van verwarming en koeling en het aardgasvrij maken, worden gedeeld om versnelling mogelijk te

In het najaar zal het servicepunt zichzelf presenteren in een bijeenkomst gericht op ondernemers in Midden Holland in de Goudse Schouwburg.


Reacties